ANBI

Stichting Nieuwe Helden is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling en Culturele Instelling. Dat betekent dat extra belastingvoordeel mogelijk is voor donaties aan Stichting Nieuwe Helden.

Meer weten? Ga naar de geefwijzer op www.cultuurdaargeefjeom.nl

Per 1 januari 2014 is het verplicht voor ANBI instelling om de volgende gegevens over de organisatie te publiceren:

Gegevens Stichting:
Stichting Nieuwe Helden
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam
020 – 369 79 66
info@stichtingnieuwehelden.nl

RSIN/Fiscaal Nummer: 820676391
SBI-code: 90011 en 90012

Doelstelling
Het (doen) realiseren van theaterproducties en aanverwante kunst- en cultuurprojecten.

Beleidsplan
Stichting Nieuwe Helden is een beweging van Creators en Helden die, ondersteund door Vrienden en Partners, kunstprojecten en urban actions voor de publieke ruimte ontwikkelt en uitvoert om ont-moeting te veroorzaken. Stichting Nieuwe Helden werkt en denkt in ‘projecten’. Onze projecten leggen verbanden op zowel artistiek, maatschappelijk als sociaal gebied. Ze starten vanuit een thema of verhaal en zoeken altijd de dialoog met het publiek. Per project worden de (kunst)disciplines, creators, partners, pers en media bepaald die nodig zijn om deze dialoog te starten.

De volgende zaken met betrekking tot het (financiële) beleid zijn vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting:

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verrichten van alle werkzaamheden die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en particulieren inbegrepen. De stichting Beoogt niet het maken van winst. In geval van ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo (na vereffening) uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomst met dat van de stichting.

Bestuur en toezicht
Begin 2017 is middels een statutenwijziging het bestuursmodel van de stichting gewijzigd naar het Raad van Toezicht model.

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. De directeur-bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden samenhangend met de bestuurstaken. Wel ontvangen zij een vergoeding voor werkzaamheden anders dan het besturen van de stichting. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht op basis van de CAO theater.

Downloads:

bestuursverslag 2016

jaarrekening 2016