ANBI

Stichting Nieuwe Helden is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling en Culturele Instelling. Dat betekent dat extra belastingvoordeel mogelijk is voor donaties aan Stichting Nieuwe Helden.

Meer weten? Ga naar de geefwijzer op www.cultuurdaargeefjeom.nl

Per 1 januari 2014 is het verplicht voor ANBI instelling om de volgende gegevens over de organisatie te publiceren:

Gegevens Stichting:
Stichting Nieuwe Helden
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam
06 43 23 15 14
info@stichtingnieuwehelden.nl

RSIN/Fiscaal Nummer: 820676391
SBI-code: 90011 en 90012

Doelstelling
Het (doen) realiseren van theaterproducties en aanverwante kunst- en cultuurprojecten.

Beleidsplan

Stichting Nieuwe Helden is een beweging van Creators en Helden die, ondersteund door Vrienden en Partners, kunstprojecten en urban actions voor de publieke ruimte ontwikkelt en uitvoert om ont-moeting te veroorzaken. Stichting Nieuwe Helden werkt en denkt in ‘projecten’. Onze projecten leggen verbanden op zowel artistiek, maatschappelijk als sociaal gebied. Ze starten vanuit een thema of verhaal en zoeken altijd de dialoog met het publiek. Per project worden de (kunst)disciplines, creators, partners, pers en media bepaald die nodig zijn om deze dialoog te starten.

De volgende zaken met betrekking tot het (financiële) beleid zijn vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting:

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verrichten van alle werkzaamheden die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en particulieren inbegrepen. De stichting Beoogt niet het maken van winst. In geval van ontbinig van de stichting wordt een eventueel batig saldo (na vereffening) uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomst met dat van de stichting.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door
• Voorzitter: Mw. B.A. Voermans
• Penningmeester: Dhr. R.W.P. Bierens
• Secretaris: Dhr, D.J. Meyer
• Dhr. W.F.M. Van Ransbeek

Het bestuur houdt toezicht op het dagelijks bestuur dat wordt gevormd door:
• Lucas De Man
• Wouter Goedheer

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden of de gemaakte onkosten voor hun bestuurstaken. Leden van het dagelijks bestuur kunnen een vergoeding ontvangen voor werkzaamheden die hen door het bestuur zijn toegewezen, anders dan het besturen van de stichting. De hoogte van de vergoeding voor dagelijks bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur middels de jaarbegroting of projectbegrotingen. Hiervoor wordt de CAO Theater als richtlijn gehanteerd. Ook voor overige projectmedewerkers geldt deze CAO als richtlijn.

Downloads:
Bestuursverslag 2015

Jaarrekening 2015